ČEPS
LG
Svijany
Wilson
Tecnifibre
J&T banka
BMW Cartec Group
RWR
Kapsch
Moravia Steel
Česká sport tenis
ČTOS
Česká sportovní
EKKL
Impromat
Poháry Bauer

PRAVIDLA

Pravidla ke stažení (doc)

Český tenisový svaz

1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS

1.1. Pravidla minitenisu

1.2. Pravidla babytenisu

 

2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS

2.1. Společná ustanovení pro soutěže družstev a jednotlivců
v kategoriích minitenis a babytenis

2.2. Soutěžní řád pro soutěže družstev minitenisu a babytenisu

2.2.1. Specifická ustanovení pro soutěže družstev minitenisu

2.2.2. Specifická ustanovení pro soutěže družstev babytenisu

2.3. Soutěžní řád pro soutěže jednotlivců v minitenise a
babytenise

 

1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS

1.1. Pravidla minitenisu

Hraje se na dvorci pro minitenis (rozměry viz. obrázek).

Minitenis

Výška sítě cca 85 cm

Hraje se na jeden nebo dva vítězné sety do deseti bodů (jednoduché počítání) - za stavu 9:9 rozhodující bod.

Podání pouze jedno zespodu, jako forhend (v případě teče sítě se podání opakuje).

Nadhozený míč pro podání musí dopadnout za zadní čáru nebo na ni, nikoli však před zadní čáru.

Podává se do pole ohraničeného čarou pro podání.

Podávající hráč musí stát v momentu zásahu míče za zadní čárou.

Podávající hráč se určí losem (stejně jako u normálního tenisu). Dále podává vždy ten, kdo prohrál poslední bod.

Podání se musí nechat dopadnout. Dále je možno hrát na jeden dopad nebo bez dopadu (volejem).

Hraje se výhradně se speciálními míči pro minitenis. Značku (firmu výrobce) míčů vypisuje pro jednotlivé sezóny ČTS, na základě výběrového řízení a dalších smluvních vztahů.

 

1.2. Pravidla babytenisu
Hraje se na standardním tenisovém dvorci. (rozměry viz. pravidla tenisu).

Utkání se hrají na jeden set (za stavu 6:6 tiebrak), pro který platí pravidla tenisu.

Ve výjimečných případech (např. při zápasech ve skupinách, na turnajích jednotlivců s velkým počtem účastníků) je možno set zkrátit do čtyř gemů (za stavu 3:3 tiebreak).

Hraje se výhradně se speciálními míči pro babytenis. Značku (firmu výrobce) míčů vypisuje pro jednotlivé sezóny ČTS, na základě výběrového řízení a dalších smluvních vztahů.

2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS

2.1. Společná ustanovení pro soutěže družstev a jednotlivců
v kategoriích minitenis a babytenis

Článek 1

Všechny soutěže řídí sportovní úsek ČTS, ve spolupráci s oblastními tenisovými svazy.

Článek 2

Všechny soutěže jsou organizovány, v souladu s tímto předpisem, jako soutěže družstev a jednotlivců.

Článek 3

Věkové vymezení kategorií minitenis a babytenis
- minitenis - 7 let a mladší
- babytenis - 9 let a mladší

Článek 4

Pro zařazení hráče do určité věkové kategorie je rozhodující věk, jehož dosáhne v tom kalendářním roce, v němž končí příslušná tenisová sezóna.

Článek 6

V kategoriích minitenis a babytenis se uskutečňuje příprava mládeže na budoucí závodní činnost a ČTS nesestavuje na základě výsledků v těchto kategoriích žádné žebříčky.

Článek 7

Ve všech soutěžích minitenisu a babytenisu, organizovaných ČTS, startují hráči na základě individuální evidence v informačním systému (dále pouze IS) ČTS. Pro evidenci hráčů v IS ČTS slouží jejich rodná čísla, která však ČTS nezveřejňuje.
2.2. Soutěžní řád pro soutěže družstev minitenisu a babytenisu

Článek 8

Všeobecná ustanovení, společná pro minitenis a babytenis:
Soutěže vypisují oblastní tenisové svazy, současně se soutěžemi ostatních věkových
kategorií a v souladu s tímto předpisem.

Formu organizace soutěží družstev určují oblastní tenisové svazy rozpisem soutěží, který nesmí být v rozporu s ustanoveními tohoto předpisu.

Družstvo nebo družstva mohou do soutěží přihlásit pouze kluby registrované u ČTS.

Vítězná družstva jednotlivých oblastí si zajistí účast na Mistrovství ČR družstev minitenisu
resp. babytenisu.Všechny oblastní soutěže musí být dohrány vždy nejpozději jeden týden
před termínem stanoveným pro příslušné MČR.

MČR družstev minitenisu a babytenisu vypisuje ČTS samostatným rozpisem.


Článek 9

Soupiska družstev minitenisu a babytenisu:
Družstvo startuje v soutěži na základě soupisky, kterou vytvoří kontaktní osoba klubu v IS ČTS nejpozději do konce března příslušného roku.

Na soupisce mohou figurovat pouze hráči evidovaní v IS ČTS pro danou věkovou kategorii.

Soupiska může být sestavena z chlapců a dívek v libovolném poměru.
Na soupisce každého družstva musí být zapsáni minimálně čtyři hráči/hráčky. Jejich maximální celkový počet je dvanáct.

V soutěžích družstev minitenisu a babytenisu smí startovat pouze hráči, kteří mají české státní občanství.

Pořadí hráčů na soupisce určí mateřský klub, podle subjektivního posouzení výkonnosti a bez ohledu na to zda se jedná o chlapce nebo dívky. Toto pořadí zůstane po celou dobu trvání oblastní soutěže neměnné. Pro MČR je možno pořadí na soupisce změnit.

Na soupisku je možno během soutěže připisovat prostřednictvím řídícího orgánu soutěže další zaevidované hráče/hráčky, resp. je ze soupisky odstraňovat.
Na soupisku však není možno připsat někoho, kdo již v dané sezóně figuruje nebo figuroval
na soupisce jiného klubu v téže věkové kategorii. Toto platí i pro mistrovství ČR družstev.

Pokud má jeden klub v soutěži družstev jedné věkové kategorie přihlášeno více družstev platí, že první čtyři hráči „A“ družstva nesmí být zapsání na soupisku „B“ družstva, resp. první čtyři hráči družstev „A“ a „B“ na soupisku družstva „C“ atd.

 

Článek 10

Kapitán družstva
Každé družstvo musí mít svého kapitána, který je při utkání družstev jediným partnerem pro kapitána družstva soupeře, případně vrchního nebo hlavního rozhodčího.

Povinností kapitána domácího (pořádajícího) klubu je zadat výsledky všech utkání do IS ČTS nejpozději do 48 hodin od skončení utkání.

2.2.1. Specifická ustanovení pro soutěže družstev minitenisu

Článek 11

Systém utkání
Hraje se podle pravidel minitenisu. Každé utkání na dva vítězné sety.

Družstva jsou vždy čtyřčlenná. Chlapci a dívky hrají společně. Poměr počtu chlapců a dívek ve družstvu je zcela libovolný.

Kapitáni obou družstev napíší před začátkem utkání zápis o utkání, ve kterém musí být zachováno pořadí hráčů dle obou soupisek. Kapitán však může libovolného hráče přeskočit.

Hráči nastoupí k zápasům dle zápisu o utkání celkem k osmi dvouhrám a to následujícím způsobem:
Nejdříve čtyři dvouhry 1-1, 2-2, 3-3, 4-4.
Po jejich odehrání může kapitán kteréhokoliv hráče nebo hráčku vystřídat. Střídající hráč/hráčka zaujme pozici vystřídaného hráče/hráčky (soupiska se neposouvá)
Následují další čtyři dvouhry 1-2, 2-1, 3-4, 4-3.

Pokud je po odehrání osmi dvouher stav nerozhodný 4:4 o vítězi rozhoduje:
1. rozdíl vyhraných a prohraných sad.
2. rozdíl celkového počtu vyhraných a prohraných míčů.
3. vzájemný zápas prvních hráčů družstva podle zápisu o utkání.

Hrají se vždy dva zápasy paralelně na dvou minikurtech.

Míče zajišťuje domácí (pořádající) družstvo

Článek 12

Řízení utkání
Utkání řídí společně oba kapitáni. Pokud pořádající klub nezajistí hlavní rozhodčí pro jednotlivé minikurty, rozhoduje na každém minikurtě jeden z kapitánů.

 

2.2.2. Specifická ustanovení pro soutěže družstev babytenisu

Článek 13

Systém utkání
Hraje se podle pravidel babytenisu. Každé utkání na jeden set. Za stavu 6:6 tiebreak.

Družstva jsou vždy čtyřčlenná. Chlapci a dívky hrají společně. Poměr počtu chlapců a dívek ve družstvu je zcela libovolný.

Hrají se čtyři dvouhry a dvě čtyřhry.

Kapitáni obou družstev napíší před začátkem utkání zápis o utkání, ve kterém musí být zachováno pořadí hráčů dle obou soupisek. Kapitán však může libovolného hráče přeskočit.

Do čtyřhry může kapitán nominovat dvě libovolné dvojice tvořené z hráčů uvedených na soupisce. Přičemž platí, že tzv. první dvojice každého družstva je ta, ve které hraje hráč uvedený na soupisce nejvýše ze všech čtyř hráčů nominovaných ke čtyřhrám.

Článek 14

Řízení utkání
Utkání řídí společně oba kapitáni. Jednotlivé zápasy se hrají podle pravidel hry bez hlavního rozhodčího. V případě, že hráči tato pravidla dokonale neznají, rozhoduje na kurtě vždy jeden z kapitánů.

2.3. Soutěžní řád pro soutěže jednotlivců v minitenise a babytenise

Článek 15

Všechny soutěže jednotlivců se hrají podle pravidel minitenisu resp. babytenisu.

Článek 16

Všechny soutěže jednotlivců v kategorii minitenis hrají hoši a dívky společně.
V soutěžích jednotlivců v kategorii babytenis může pořadatel vypsat buď společnou soutěž pro hochy a dívky nebo oddělené soutěže chlapců a dívek.

Článek 17

Disciplíny
V soutěžích jednotlivců mohou být vypsány následující disciplíny:
minitenis: pouze dvouhra
babytenis: dvouhra i čtyřhra

 

 

Článek 18

Přihlašování turnajů do termínové listiny
Přihlašování turnajů jednotlivců v minitenise a babytenise do termínové listiny probíhá prostřednictvím IS ČTS. Přičemž platí ustanovení článků 14 - 18 soutěžního řádu ČTS pro starší věkové kategorie (vyjma ustanovení týkajícího se sestavování žebříčku).
Do termínové listiny ČTS budou zařazeny pouze turnaje, které jsou pořádány kluby, jejichž družstvo se v předešlé sezóně zúčastnilo oficiální soutěže družstev v příslušné kategorii.

Článek 19

Přihlašování hráčů na turnaje
Jednotliví hráči se na turnaje přihlašují prostřednictvím IS ČTS, na základě své individuální evidence v IS ČTS.

Článek 20

Průběh turnajů jednotlivců
Obecná organizace turnajů jednotlivců v kategoriích minitenis a babytenis je následující:
Nejdříve se hrají zápasy ve skupinách a následně zápasy o celkové umístění.
Přesný hrací systém určí pořadatel.
Pořadatel je povinen s tímto hracím systémem seznámit všechny účastníky před zahájením turnaje.

Článek 21

Losování turnajů jednotlivců
Losování probíhá vždy při zahájení turnaje ze všech přítomných hráčů.
Hráči jsou rozlosováni do skupin na základě náhodného výběru. Vzhledem k neexistenci žebříčku, nejsou hráči nijak nasazováni. Postupový klíč z jednotlivých skupin musí být určen před vylosováním turnaje.

Článek 22

Průběh jednotlivých utkání na turnajích jednotlivců v minitenise
Při turnajích v minitenise oznámí pořadatel před zahájením, zda se jednotlivá utkání budou hrát na jeden nebo na dva vítězné sety (pravidla povolují obě možnosti).

Článek 23

Průběh jednotlivých utkání na turnajích jednotlivců v babytenise
Při turnajích v babytenise oznámí pořadatel před zahájením, zda se jednotlivá utkání budou hrát na jeden standardní set, nebo na zkrácený set do čtyř gamů (pravidla povolují obě možnosti).

 

 

Článek 24

Řízení turnajů jednotlivců v minitenise
Turnaj řídí pořadatel turnaje, který může současně zastávat funkci vrchního rozhodčího. Pořadatel je povinen zajistit pro každý minikurt jednoho dostatečně proškoleného hlavního rozhodčího. Zasahování dalších osob do průběhu jednotlivých zápasů není povoleno.

Článek 25

Řízení turnajů jednotlivců v babytenise
Turnaj řídí pořadatel turnaje, který může současně zastávat funkci vrchního rozhodčího. Jednotlivé zápasy se hrají podle pravidel hry bez hlavního rozhodčího. V případě, že hráči tato pravidla dokonale neznají, pověří pořadatel turnaje rozhodováním zápasu dostatečně proškoleného hlavního rozhodčího. Vedení turnaje musí mít pro tyto případy k dispozici dostatečný počet hlavních rozhodčích. Zasahování dalších osob do průběhu jednotlivých zápasů není povoleno.

 

Český tenisový svaz, Štvanice 38, 170 00 Praha 7
Telefon: 222 333 444, E-mail: info@cztenis.cz, Internet: www.cztenis.cz